REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.GASTROBOOKING.PL

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania rezerwacji stolików w lokalach gastronomicznych na terenie całej Polski przez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.gastrobooking.pl i
 1. DEFINICJE:
  1. Właściciel platformy rezerwacje@gastrobooking.pl;
  2. Platforma strona gastrobooking.pl, -a także aplikacja mobilna udostępniona do bezpłatnego pobrania pod adresem: ………………dedykowane przez Właściciela Platformy dla prezentacji Lokali, dokonywania/anulowania Rezerwacji stolików w Lokalach, dokonywania ocen Lokali na podstawie wykorzystanych Rezerwacji stolików, zbierania punktów za wykorzystane Rezerwacje stolika i ich wymianę na vouchery do wykorzystania na kolejne Rezerwacje stolika w wybranych Lokalach;
  3. Lokal
  4. Użytkownik -
  5. Konto -
  6. Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika, ustalone przez Użytkownika podczas rejestracji na Platformie, składające się z ciągu znaków liter, cyfr lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta na Platformie;
  7. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji na Platformie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
  8. Usługi
  9. Rezerwacja Stolika dokonywany
  10. Umowa - zawierana przez Użytkownika z właścicielem/operatorem Lokalu umowa na świadczenie usługi gastronomicznej w wykonaniu Rezerwacji stolika w Lokalu wybranym przez Użytkownika po pośrednictwem Platformy;
  11. Punkty
  12. Voucher – elektroniczny bon towarowy nabywany przez Użytkownika w zamian za zgromadzone Punkty na zasadach wskazanych w Regulaminie, pozwalający na zakup poprzez Platformę usługi w wybranym Lokalu na podstawie Rezerwacji stolika, (z rabatem wg nominału bonu;
  13. Regulamin -
 2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:
  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Uczestnikom korzystania z usług dostępnych na Platformie, w szczególności z wykorzystaniem bezpłatnego Konta, oraz na przekazywaniu Użytkownikom treści o charakterze reklamowym, marketingowym i handlowym za pośrednictwem newslettera.
  2. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie Umowy zawierane za pośrednictwem Platformy, zawierane są w języku polskim.
  3. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników lub osoby trzecie Platformy lub strony www Platformy do dostarczania treści o charakterze bezprawnym i przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422), a także wykorzystywanie Platformy lub strony www Platformy w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Właściciela Platformy.
  4. Zawarcie Umowy jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń następujących treści:
   1. przystępuję do korzystania z Platformy dobrowolnie,
   2. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
   3. wyrażam zgodę na zawarcie umowy świadczenie usług przez Właściciela Platformy drogą elektroniczną.
  5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Właściciela Platformy zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć tę umowę. Właściciel Platformy może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług droga elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta.
  6. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów, chyba że strony postanowią inaczej.
  7. Właściciel Platformy może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14-dniowym okresem wypowiedzenia, jeśli: cel rejestracji lub sposób korzystania z Platformy jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem  funkcjonowania Platformy,
  8. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   1. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
   2. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do jego Konta,
   3. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
   4. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
   5. podane przez Użytkownika dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  9. Bezpośredni kontakt Użytkownika z Właścicielem Platformy jest możliwy telefonicznie, mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Platformy. Wszelkie dane kontaktowe Właściciela Platformy podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Platformy w zakładce KONTAKT.
 3. REJESTRACJA NA PLATFORMIE:
  1. Korzystanie z Platformy jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
   1. komputer PC;
   2. szerokopasmowe łącze internetowe;
   3. przeglądarka internetowa Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome;
   4. aktywne konto e-mail,
   albo w przypadku Użytkownika korzystającego z aplikacji mobilnej Platformy:
   1. telefon komórkowy, smartfon, tablet lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   2. system operacyjny Android.
  2. Korzystanie z Platformy uwarunkowane jest rejestracją Konta na stronie www Platformy. Rejestracja ta polega na łącznym spełnieniu następujących warunków:
   1. wypełnienie przez Użytkownika, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Właściciela Platformy (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail, nr telefonu kontaktowego),
   2. ustalenie indywidualnego Loginu i Hasła,
   3. przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Właściciela Platformy poprzez kliknięcie przycisku
   „Wyślij dane”,
  3. Uwierzytelnianie dostępu do Konta, udostępnianego Użytkownikowi na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, następuje każdorazowo poprzez podanie Loginu oraz Hasła. Rejestracja na Platformie jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek konieczna do pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Platformy.
  4. Użytkownik, który prawidłowo wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą informację o rejestracji Konta na Platformie. W momencie rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
  6. Informacje dot. historii dokonanych/anulowanych Rezerwacji stolika, ilości zebranych i/lub wymienionych przez Użytkownika punktach za Rezerwacje stolików, są przechowywane przez system informatyczny Platformy przez okres posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta, a treść tych informacji jest udostępniana wyłącznie Użytkownikowi.
  7. Rejestracja na Platformie oraz korzystanie z Usług na niej dostępnych są możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY:
  1. Po dokonaniu rejestracji i utworzeniu Konta, Właściciel umożliwia Użytkownikom pełne korzystanie z Usług dostępnych na Platformie. Właściciel Platformy nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat z tytułu korzystania przez Użytkownika z Usług dostępnych na Platformie, w szczególności za dokonanie lub anulowanie Rezerwacji stolika, wymianę zgromadzonych punktów na Vouchery w wybranych Lokalach, itd.
  2. Użytkownik chcący dokonać Rezerwacji stolika powinien wykonać następujące czynności:
   1. zalogować się do Konta przy użyciu Hasła i Loginu,
   2. dokonać wyboru interesującego Użytkownika Lokalu, zapoznając się z zamieszczonymi na platformie informacjami o Lokalu i ofercie Lokalu,
   3. wybrać ilość osób, dla których ma być zarezerwowany stolik w Lokalu,
   4. wybrać datę i godzinę Rezerwacji stolika,
   5. wybrać opcję
   „chcę skorzystać z vouchera o wartości„Rezerwuj”.
  3. Rezerwacja stolika dokonana przez Platformie nie jest dodatkowo potwierdzana przez Lokal.
  4. Użytkownik może dokonać anulowania Rezerwacji stolika, najpóźniej na 1 godzinę przed godziną przybycia do Lokalu wskazaną w Rezerwacji stolika, czas ten może zostać wydłużony przez Lokal, jednak informacja taka znajduje się w opisie danego Lokalu na Platformie.
  5. Jeżeli Punkty zostały przyznane Użytkownikowi niezgodnie z Regulaminem, Właściciel Platformy będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Użytkownika.
  6. W przypadku, gdy Użytkownik, który dokonał Rezerwacji stolika poprzez Platformę trzykrotnie nie skorzysta z Rezerwacji stolika i nie odwoła jej uprzednio w sposób wskazany w Regulaminie, Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika, do usunięcia Konta takiego Użytkownika z Platformy.
  7. Do skorzystania z usługi gastronomicznej w Lokalu wskazanym w Rezerwacji stolika nie jest wymagane legitymowanie się przez Użytkownika wydrukiem ze strony www Platformy potwierdzającym fakt dokonania rezerwacji poprzez Platformę, wystarczy jedynie ustnie powołać się w Lokalu na Rezerwację stolika na Platformie.
  8. Wszystkie ceny podawane na Platformie są cenami brutto (zawierają stosowny podatek VAT.)
 5. PUNKTY LOJALNOŚCIOWE, ICH WYMIANA NA VOUCHERY:
  1. Użytkownik za każdy wydany w Lokalu na podstawie Rezerwacji stolika 1 zł otrzymuje prawo do naliczenia 2 Punktów na Koncie na Platformie. Aby Użytkownikowi zostały naliczone Punkty, Lokal, w którym Użytkownik dokonał Rezerwacji stolika, do godziny 15:00 następnego dnia roboczego po wykorzystaniu Rezerwacji stolika przez Użytkownika, ma potwierdzić skorzystanie z Rezerwacji stolika przez Użytkownika oraz w systemie Platformy, wpisać wysokość w złotych polskich rachunku, jaki uregulował Użytkownik w Lokalu.
  2. Po spełnieniu warunku opisanego w ust. 1. powyżej, Punkty zostaną naliczone na Koncie Użytkownika w ciągu 48 godzin od potwierdzenia wykorzystania Rezerwacji stolika przez Lokal/wykonania innej aktywności, która uprawnia do naliczenia Punktów.
  3. Za inne aktywności, Użytkownik ma prawo do uzyskania następującej liczby Punktów na Konto:
   1. 1000 Punktów za dokonanie prawidłowej rejestrację na Platformie i aktywację swojego Konta,
   2. 500 Punktów za zapisane się do newslettera na stronie www Platformy,
   3. 50 Punktów za dokonanie Rezerwacji stolika,
  4. Po osiągnięciu w danym roku kalendarzowym poziomu 10 000 Punktów na Koncie, Konto Użytkownika otrzymuje na okres 2 kolejnych lat status Srebrny, co oznacza, iż za każdy wydany w Lokalu na podstawie Rezerwacji stolika 1 zł, Użytkownik otrzymuje prawo do naliczenia 3 Punktów na Koncie na Platformie. Uzyskany przez Użytkownika status Konta Srebrny, może być przedłużony na kolejny rok, jeżeli w tym okresie, Użytkownik uzyskał 10 000 Punktów, wówczas nadal jego Konto zachowuje status Srebrny. W razie nie uzyskania 10 000 Punktów, status Użytkownika powraca do poziomu podstawowego.
  5. Po osiągnięciu w danym roku kalendarzowym poziomu 25 000 Punktów na Koncie, Konto Użytkownika otrzymuje na okres 2 kolejnych lat status Złoty, co oznacza, iż za każdy wydany w Lokalu na podstawie Rezerwacji stolika 1 zł, Użytkownik otrzymuje prawo do naliczenia 4 Punktów na Koncie na Platformie. Uzyskany przez Użytkownika status Konta Złoty, może być przedłużony na kolejny rok, jeżeli w tym okresie, Użytkownik uzyskał 25 000 Punktów, wówczas nadal jego Konto zachowuje status Złoty. W razie nie uzyskania 25 000 Punktów, status Użytkownika powraca do poziomu podstawowego.
  6. Po zalogowaniu się na Konto, Użytkownik może dokonać wymiany dowolnej liczby zgromadzonych Punktów na Voucher, z zastrzeżeniem, że pierwsza wymiana Punktów na Vouchery możliwa jest dopiero po zgromadzeniu na Koncie 2 500 Punktów, i uzyskany wówczas pierwszy Voucher ma wartość 10 zł. Każde kolejne 1000 Punktów można wymienić na Voucher o wartości 10 zł.
  7. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
  8. W przypadku odwołania Rezerwacji stolika, Punkty za Rezerwację stolika nie zostaną naliczone na Konto Użytkownika.
  9. Użytkownik jest uprawniony do otrzymania informacji o stanie swojego Konta oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych na Konto Użytkownika.
  10. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia Punktów za uregulowane rachunki w Lokalu w wyniku dokonanej Rezerwacji, czy też inne nie przyznanie Użytkownikowi Punktów. Reklamacje można składać pisemnie lub mailowo na adres Właściciela Platformy. W przypadku nienaliczenia Punktów za uregulowane rachunki w Lokalu w wyniku dokonanej Rezerwacji w celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej Użytkownik proszony jest o dołączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury potwierdzających fakt uregulowania rachunku w Lokalu w wyniku rezerwacji lub kopii wydruku z płatności dokonanej kartą.
  11. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Właściciela Platformy.
 6. KOMENTARZE I OCENY LOKALI:
  1. Po potwierdzeniu przez Lokal wykorzystania Rezerwacji stolika przez Użytkownika (czego potwierdzeniem są Punkty widoczne na Koncie Użytkownika), każdy Użytkownik może dokonać oceny Lokalu i wstawić stosowny komentarz (pozytywny lub negatywny) dot. usług świadczonych w Lokalu w wyniku realizacji Rezerwacji stolika. Ocena Lokalu dot. wystroju, jakości jedzenia i obsługi i wystawiana jest przez Użytkownika w skali od 0 (najgorzej) do 10 (najlepiej). Z tej punktacji wystawionej przez Użytkownika zostanie wyciągnięta średnia, i taka liczba punktów pojawi się przy informacji o danym Lokalu. Lokal będzie miał możliwość odniesienia się do komentarza wystawionego za realizację Rezerwacji stolika przez Użytkownika.
  2. Za każdy umieszczony przez Użytkownika komentarz z oceną, na Koncie pojawi się odpowiednia liczba Punktów, zgodnie z postanowieniami cz. V. ust. 3. lit. d. powyżej.
  3. Użytkownicy nie mogą zamieszczać komentarzy, które zawierają informacje obraźliwe, nieprawdziwe,  treści powszechnie uznane za rasistowskie, zamierzających do naruszenia praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, prawa własności handlowej lub praw autorskich. Użytkownik ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność, w tym odszkodowawczą, za treści zamieszczanych na Platformie komentarzy. (czy w przypadku obraźliwych lub nieprawdziwych właściciel platformy może usunąć?
  4. Właściciel Platformy ma prawo do usunięcia komentarza Użytkownika, który jest niezgodny z postanowieniami ust. 3. powyżej. Ocena czy komentarz Użytkownika jest zgodny z Regulaminem, należy do Właściciela Platformy.
 7. DANE OSOBOWE, REKLAMACJE:
  1. Użytkownik dokonując rejestracji Konta w systemie informatycznym poprzez stronę www Platformy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela Platformy jego danych osobowych dla potrzeb wykonania Rezerwacji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
  2. Każdy z Użytkowników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb wykonania Rezerwacji dokonanej poprzez Platformę.
  3. Właściciel Platformy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony www Platformy. W przypadku, gdy usługi lub inne działania Właściciela Platformy wskazane w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  4. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@gastrobooking.pl lub
  5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Właściciela Platformy.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Właściciel Platformy ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza
  2. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze strony www Platformy wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Właściciel Platformy odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Właściciela Platformy lub przyczyn, za które Właściciel Platformy ponosi odpowiedzialność.
  3. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwe informacje na temat Lokalu wpisywane przez Użytkowników w komentarzach przy Lokalu na Platformie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości Użytkownik proszony jest o ich mailowe zgłaszanie do Właściciela Platformy.
  4. Odpowiedzialność za oferty promocyjne usług gastronomicznych zamieszczane na stronie www Platformy oraz za jakoś usług wykonywanych w Lokalu na podstawie Rezerwacji stolika ponoszą właściciele/operatorzy Lokali.
  5. Właściciel Platformy nie ponosi odpowiedzialności za nieprzygotowanie przez Lokal Rezerwacji stolika dokonanej poprzez Platformę, a także przygotowanie Rezerwacji stolika niezgodnie z kryteriami wskazanymi przez Użytkownika. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Użytkownik proszony jest o ich mailowe zgłaszanie do Właściciela Platformy.
  6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Platformy, informując o tym Właściciela Platformy, droga pisemną lub mailową. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia od Użytkownika wszystkie Punkty zgromadzone na jego Koncie zostaną unieważnione i Konto zostanie zamknięte.
  7. Użytkownik ma prawo do wykorzystania swoich Punktów zgromadzonych na Koncie w terminie 60 dni od daty złożenia rezygnacji z korzystania z Platformy.
  8. Właściciel Platformy jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Platformy. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Platformy, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Platformy. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania z Platformy w każdym czasie.
  9. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Platformy.
  10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
  11. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
  12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ………….. 2014 r.
Kraków, dnia ……….. 2014 roku